AVÍS LEGAL / POLÍTICA DE PRIVACITAT

AVÍS LEGAL
Titular d’el lloc: IMPLANTOLOGÍA ESTÉTICA CEID S.L.P.
CIF: B09650284
Domicili social: Ronda Universitat 31 planta 1 puerta 2, 08007 Barcelona.
Telèfon: 933.170.852
E-mail: ceid@clinicasdentales.es

1.- Objecte
1.1. En compliment de les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE) posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén informar respecte a quines són les condicions d’ús de el lloc.
1.2. Tota persona que accedeixi a aquest lloc web i utilitzi els seus serveis, o faciliti les seves dades, assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí contingudes, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.
1.3 Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables, fins a la publicació d’una nova versió.
1.4 El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes modificacions, entenent-se com suficient, la publicació al lloc web de l’prestador.
1.5 En aquest sentit es recomana la revisió periòdica de el present avís legal.
1.6 El prestador es reserva el dret a denegar o restringir l’ús i / o accés de la pàgina web d’un usuari, davant l’incompliment de les presents condicions generals, sense dret a rebre compensació ni indemnització per aquest fet.
2.- Obligacions de l’usuari
2.1 L’usuari, haurà de fer-se plenament responsable en el tractament confidencial i l’adequada custòdia de les contrasenyes de què disposi, evitant l’accés a les mateixes, de terceres persones no autoritzades.
2.2 Per a la prestació de determinats serveis oferts a través d’aquest portal web es demanen una sèrie de dades a l’usuari. La finalitat de l’esmentada petició, és fer possible executar el servei sol·licitat en les degudes condicions. A l’respecte l’usuari es compromet que les dades sol·licitades i declarats, siguin veritables, complets i precisos, i es compromet, així mateix, a notificar a prestador, qualsevol canvi que afecti els mateixos com més aviat millor, per evitar els problemes que poden derivar en cas que el prestador disposi d’unes dades incorrectes o desfasats.
3.- Exempció de responsabilitat
3.1 El prestador:
a) S’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.
b) No pot garantir que l’ús que es faci del lloc web i els seus serveis, sigui conforme a la llei, les presents condicions generals, la moral i l’ordre públic; no obstant això, ha d’adoptar les mesures que en cada moment consideri oportunes per complir amb el que estableix la legislació vigent.
c) No és responsable dels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la incorrecta, il·legítima o il·lícita utilització que l’usuari faci del lloc web o dels serveis i continguts que s’ofereixen.
d) Es reserva el dret d’impedir a l’usuari l’accés i ús dels serveis del seu lloc web, en qualsevol moment i sense previ avís, en cas d’incompliment de les condicions generals i particulars d’ús i en cas d’actes contraris a la llei, la moral, els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.
e) Es reserva el dret a modificar el present avís legal en qualsevol moment, respectant els drets adquirits pels usuaris. Tota modificació serà notificada als usuaris, al més aviat possible. Es considera notificació de la modificació a l’usuari la inserció d’un nou redactat de qualsevol dels textos legals de el present portal web. L’ús de el portal web o l’acceptació dels corresponents textos legals després de la modificació, implica la seva acceptació, per part de l’usuari.
f) En cap cas el prestador serà responsable per danys morals, lucre cessant i / o de qualssevol danys directes o indirectes, que pogués patir l’usuari.
g) Des del lloc web de el client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.
h) Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores a el dia. No obstant això, el prestador no pot descartar la possibilitat que es puguin donar circumstàncies, com poden ser els errors de programació, que es produeixin interrupcions en el servei per dur a terme tasques de manteniment o que esdevinguin fets fora del seu control, com són les causes de força major, catàstrofes naturals, accions de hackers o crackers, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.
i) En tot cas, l’usuari no podrà reclamar econòmicament aquesta interrupció de servei.
4.- Comunicació d’incidències.
En cas que tingui alguna incidència relacionada amb els nostres productes i / o serveis, podrà contactar amb nosaltres a través de: ceid@clinicasdentales.es.
5.- Propietat intel·lectual i industrial
5.1 El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics són propietat de l’prestador o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.
5.2 Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part de l’prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de l’prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.
5.3 Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens a prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.
5.4 L’usuari i / o visitant de l’portal web es compromet a respectar aquests drets i, en conseqüència, a no copiar, reproduir, modificar, distribuir, transmetre, publicar, exhibir o representar cap dels referits continguts de l’portal web mitjançant mitjans diferents a els habilitats pel mateix a l’efecte, o dels que s’utilitzin legítimament a Internet i hagin estat autoritzats prèviament, de forma expressa i per escrit pel prestador. A més, es compromet a no fer cap altra activitat que pogués infringir els drets de propietat intel·lectual de prestador, o dels usuaris de l’portal web.
5.5 Per realitzar qualsevol tipus d’observació o comentari, respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho mitjançant el següent correu electrònic ceid@clinicasdentales.es.
6.- Clàusula de salvaguarda.
6.1.- La possible invalidesa o ineficàcia d’una o diverses clàusules de les presents condicions generals, deguda a qualsevol causa, no determinarà la invalidesa o la ineficàcia del seu conjunt, que romandrà vigent i eficaç per a totes les altres clàusules.
7.- Legislació i jurisdicció
7.1.- La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquestes condicions d’ús, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del Portal, serà la llei espanyola.
7.2.- Per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués sorgir en ocasió de l’ús del Portal i els seus serveis, les parts acorden sotmetre a la jurisdicció de jutges i tribunals de la ciutat de Barcelona excepte en el cas que s’estableixi una altra cosa en la normativa en matèria processal i / o de consumidors i usuaris.

POLÍTICA DE PRIVACITAT
1.- Protecció de dades
1.1.- El prestador es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en l’art. 9 de la Llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i en el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.
1.2.- Mitjançant el marcatge de les corresponents caselles en cadascuns dels formularis de recollida de dades del lloc web, els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractats, per part de IMPLANTOLOGÍA ESTÉTICA CEID S.L.P.. per a les finalitats indicades en cada cas, en el formulari.
1.3.- Les finalitats previstes a què van a destinar-se les dades recollides seran:
– Respondre a les consultes i / o sol·licituds d’informació transmeses per usuaris mitjançant el lloc web.
– Possibilitar l’enviament de comunicacions vinculades a IMPLANTOLOGÍA ESTÉTICA CEID S.L.P., que entenguem del seu interès.
– Sol·licitar proves gratuïtes de caràcter temporal dels serveis oferts per IMPLANTOLOGÍA ESTÉTICA CEID S.L.P..
1.4.- Per això, de conformitat amb el que disposa la LOPD, podrà exercir els seus drets de drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, remetent una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI, a el domicili de l’responsable indicat a l’encapçalament de l’Avís Legal.
1.5.- Es prohibeix, expressament, als menors de 16 anys, facilitar cap dada a través d’aquest lloc web, sense comptar amb el consentiment i supervisió dels seus pares o tutors legals.
1.6.- Si el prestador tingués notícia sobre la infracció de la referida prohibició, procedirà a l’eliminació de qualsevol dada associada a l’usuari en qüestió.
1.7.- Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquesta es connecta a Internet. Aquesta informació no serà utilitzada per a una altra finalitat diferent a possibilitar la prestació dels serveis sol·licitats i acreditar l’acceptació, per part seva, d’aquest avís legal / Política de privacitat.